Stöd projektet

Budget och sponsorer

Budgeten för projektet är 80 000 kronor. RUFF-projektet stöttar fyra långdistanslöpare och deras coach och coordinator i förberedelserna för att delta i Göteborgsvarvet 2018. Projektet bygger helt på ideella insatser och projektet öppnar därför för sponsring.

Budgeten för projektet omfattar endast kostnader för löpare, coach och koordinator. De kostnader som täcks är flygbiljetter/reskostnader Katesh-Alingsås t&r, visum- och passkostnader, försäkringar, viss idrottsutrustning. Under deras vistelse i Sverige kommer frivilliginsatser att täcka kostnader för kost och logi.

Omvärldsanalys och sponsorernas roll i projektet

Tanzania befinner sig i en stark utvecklingsfas där framförallt statens satsning på utbyggt skolsystem med kostnadsfri utbildning upp till och med gymnasienivå samt infrastruktursatsning med utbyggnad av vägnätet, möjligheten till markburen elektricitet till en stor del av befolkningen och ökade satsningar av utbyggnad av vattenförsörjningen ger märkbara avtryck och förändrar livsbetingelserna. Landet har en befolkningsökning, där spädbarnsdödligheten har allt nedåtgående siffror och folkhälsan ökar. Medellivslängden är 65 år men i aidsepidemins spår är 75 % av landets befolkning under 25 år. Satsning på ungdomar och de ungas möjligheter till utbildning som ger dem en ökad framtidstro och verktyg för sitt entreprenörskap.

Sponsorer i projektet bidrar till möjligheterna för löparna att utmana sin tävlingsförmåga, möta en annan kultur, utvidga sitt nätverk och hitta en bärkraftig idé som ger dem möjlighet till utveckling av entreprenörskapet i idrottandet.

Mediakontakt

Kontakt kommer att tas med Göteborgsposten, VästNytt, Alingsåstidningen, GT för att få publicitet och möjlighet till reportage. Dokumentärfilmen som är en del av projektet kommer att marknadsföras för offentliga visningar. På projektets hemsida www.runff.se  kommer reportage, dagboksanteckningar, sponsorinsatser, fakta om löparna, effekter av projektet osv uppdateras löpande.

Sponsorer: