Projektets syfte

Projektet syftar till att ge ett antal elitlöpare möjlighet att tävla i Göteborg Half Maraton (Göteborgsvarvet) 2018 och att under vistelsen i Sverige få möjlighet att stärka sitt nätverk av andra idrottsmän och få en inblick i hur ett aktivt och professionellt idrottsutövande kan se ut i Europa/Sverige. Genom sitt deltagande i Göteborgsvarvet med träffar, föreläsningar och event före och efter loppet ges de möjlighet att beskriva och berätta om sitt idrottsutövande. Erfarenhetsutbyte blir ett bärande inslag i projektet.

I projektet RUFF läggs också vikt vid att löparnas besök i Sverige kommer att ge förståelse för nya kulturer men även ökad kunskap och större intresse för internationella frågor hos dem som löparna möter i Sverige. Den demokratiska aspekten i projektet accentueras tydligt i projektets första del då löpare, coach och koordinator deltar och bidrar i förberedelserna av ett lyckat projekt och goda löparresultat.
FNs utvecklingsmål Agenda 2030 appellerar till vikten av hur utbyte och gemensamma erfarenheter stärker individer och grupper i det civila samhället.

Att utrota fattigdomen är engrundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås till exempel fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet). Ur Agenda 2030

 

Fattigdomsbekämpning leder till flera andra goda effekter som bl a bättre folkhälsa, höjd utbildningsnivå och minskad korruption. Genom att stärka individer skapas förutsättningar för mänskliga rättigheter, där inte minst jämställdhet mellan män och kvinnor är en viktig del. Löparna och deras coach har en framtidsbild av ett träningscenter där lika många kvinnor och män ges möjlighet att träna och utveckla sitt idrottande på den lämpliga latituden däruppe på campen på berget Hanang.

Uppföljning och utvärdering av projektet

Projektets syfte att ge förutsättningar för ett möjligt idrottsutövande på elitnivå. Indikatorer för ett lyckat projekt är exempelvis deras träningsresultat i förberedelserna för tävlingsresan, engagemanget i de event och föreläsningar som kommer att arrangeras. Även tillbaka på hemmaplan kommer det att visa sig om projektet lyckats genom att de inblandade tar nya steg i realiseringen av en träningsanläggning och en fungerande elitklubb i Katesh.

Utvärdering av projektet kommer att ske med enkäter och intervjuer med alla inblandade i projektet; löpare, sponsorer och Göteborgsvarvet